Het project Maatschappelijke Stage wordt gedragen door de volgende organisaties:
De Protestantse Kerk Amsterdam
De Protestantse Diaconie Amsterdam
De Evangelisch-Lutherse Diaconie Amsterdam

Het project wordt mede gefinancierd door de volgende fondsen:

SIOC / Maatschappij van Welstand
SIOC / Maatschappij van Welstand ondersteunt initiatieven en projecten op het terrein van gemeenschapsvorming- en opbouw waar kerken op enigerlei wijze bij betrokken zijn. Gemeenschapsvorming- en opbouw hebben betrekking op bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving.

Stichting Rotterdam
De Stichting Rotterdam verleent financiƫle bijdragen aan kerken, instellingen of groepen die op sociaal of cultureel terrein activiteiten ontplooien, gericht op de samenleving, niet beperkt tot de eigen groep, kerk of gemeenschap.

KNR / Projecten in Nederland
De Nederlandse religieuzen geloven in een wereld waarin mensen tot hun recht komen. Via de commissie PIN geven religieuzen financiƫle steun aan projecten in kerk en samenleving die meehelpen aan de bevrijding of emancipatie van kwetsbare mensen.

Het Steunfonds Christelijk Onderwijs wil het christelijk onderwijs bevorderen. Daarvoor verleent het fonds subsidies aan projecten van christelijke onderwijsinstellingen die hieraan bijdragen.

De Stichting Weeshuis der Doopsgezinden is een Haarlems vermogensfonds. De opbrengsten van het vermogen worden gebruikt voor ondersteuning van projecten en initiatieven voor wezen en voor jongeren in het algemeen. Het kan gaan om opvang, opvoeding, verzorging, educatie en welzijn.

Fundatie van den Santheuvel, Sobbe
De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe verstrekt binnen bepaalde voorwaarden giften (op projectbasis) aan onder andere: instellingen op het gebied van jeugdzorg; instellingen op het gebied van gezondheidszorg; instellingen die integratie bevorderen.

Doelstelling van de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser is het ondersteunen van projecten ten bate van het welzijn en de educatie van de jeugd, in het bijzonder voor kinderen in achterstandsituaties.

SKANfonds
Skanfonds is een nationaal fonds dat zich specifiek sterk maakt voor mensen in kwetsbare situaties. Het steunt initiatieven waardoor mensen weer hoop en perspectief krijgen. En die hen helpen een nieuwe plek in de samenleving te krijgen.